Ugdymo turinio atnaujinimas

Informacija apie ugdymo turinio atnaujinimą (toliau UTA) progimnazijoje, Marijampolės savivaldybėje, Lietuvoje.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Nacionalinė švietimo agentūra, įgyvendindamos Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, vykdo bendrojo ugdymo mokyklų ugdymo turinio atnaujinimą. Kodėl atnaujinamas ugdymo turinys? Patirtis rodo, kad pasaulio gyvenimo realijos keičiasi, kad daugelyje šalių ugdymo turinys atnaujinamas kas 10–12 metų. Mūsų šalyje paskutinį kartą atnaujintos Bendrosios ugdymo programos, kuriomis pedagogai vadovaujasi organizuodami ir vykdydami mokinių mokymą/si, 2008 – 2011 metais (lietuvių kalbos ir literatūros – 2016 m.). Praktikai pastebi, kad esama neatitikties tarp dabartinio turinio ir ateities poreikių, ugdymo turinys perkrautas, neužtikrina socialinio teisingumo, nėra efektyvus ugdymo turinio įgyvendinimas, trūksta lankstumo. Mokinių pasiekimai negerėja, didėja skirtumai tarp atskirų mokinių grupių: privačios mokyklos/valstybinės, savivaldybių mokyklos; miestas/kaimas; merginos/vaikinai; mokiniai iš palankios/nepalankios socialinės aplinkos. Todėl ateityje vaikams norima pasiūlyti šiuolaikines realijas atitinkančias ugdymo programas, formuoti tas jaunosios kartos kompetencijas, kurių reikia dvidešimt pirmame amžiuje. Numatytas atnaujinti ugdymo turinys ne integracijos, o įtraukiojo į ugdymo procesą principu, kad vaikai būtų matomi su jų poreikiais, gebėjimais, kad švietimas taptų lankstesniu.

Projekto tikslas:

  • parengtos bendrosios ugdymo programos ir lydinti medžiaga,

  • sukurti įrankiai bendrųjų programų rezultatams aprašyti ir talpinti virtualioje aplinkoje,

  • individuliai mokinio pažangai stebėti ir pagalbai teikti, atnaujinti skaitmeniniai mokymo ištekliai,

  • sukurti ar adaptuoti atvirieji skaitmeniniai mokymo ištekliai,

  • adaptuota kalbinių gebėjimų ugdymo programinė įranga;

  • metodinė pagalba ir konsultacijos steigėjams ir mokykloms, įgyvendinančioms atnaujintą ugdymo turinį.

Marijampolės Petro Armino progimnazijos pasirengimo diegti atnaujintą ugdymo turinį veiksmų planas

UTA veiksmų plano koordinavimo grupė Marijampolės Petro Armino progimnazijoje

Informaciją apie ugdymo turinio atnaujinimo procesus Marijampolės savivaldybėje rasite čia:

https://www.marijampole.lt/svietimas/ugdymo-turinio-atnaujinimas/1751