Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

NMPP tikslas: suteikti objektyvios informacijos mokyklai, mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie mokymosi pasiekimus.

Organizuojami šie NMPP:

  • 4 klasių skaitymo, matematikos,

  • 8 klasių skaitymo, matematikos.

Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas 

Daugiau informacijos apie NMPP rasite čia: 

https://www.nsa.smm.lt/stebesenos-ir-vertinimo-departamentas/pasiekimu-patikrinimai/nmpp/

2022–2023 m. m. NMPP tvarkaraštis ir vykdymo būdas:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/212361002ab411edb4cae1b158f98ea5

2022 m. progimnazijos NMPP rezultatų ataskaitos:

4 klasė 

6 klasė 

8 klasė