Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikaltimų veikų darymo.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmeninės naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos arba komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą, papirkimą.

Informaciją apie korupcijos atvejus galima pranešti:

1. Marijampolės Petro Armino progimnazijos direktoriui Raimundui Valiukui (raštu, paštu) adresu Vytenio 47, Marijampolė LT-68281, elektroniniu paštu: direktorius@armino.marijampole.lm.lt arba telefonu (8 343)20924.

2. Mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Kristinai Vėlyvienei , atsakingai už korupcijos prevenciją mokykloje, elektroniniu paštu: pranesk123@gmail.com .

3.Marijampolės savivaldybės administracijoje: už korupcijos prevenciją Marijampolės savivaldybės administracijoje atsakingai - Teisės departamento Juridinio skyriaus vedėjai Ilonai Žilinskienei (Teisės departamento direktoriui, J. Basanavičiaus a.1, Marijampolė arba tiesiogiai Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, 415, 417 kabinetai). Elektroniniu paštu: ilona.zilinskiene@marijampole.lt. Tel. Nr.(8 343) 90029, (8 343) 90026. Jolantai Zubienei, Teisės skyriaus vyr. specialistei, tei. (8 343) 90094, el. paštu jolanta.zubiene@marijampole.lt

4. Elektroniniu paštu: pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307.

5. Visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis).

Pranešime turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykių aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Pageidautina, kad pranešimas būtų pasirašytas, jame nurodyta parašymo data, telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu ir gyvenamosios vietos adresas (atsakymui pateikti). Kartu su pranešimu gali būti pateikiami turimi įrodymai, dokumentai, paaiškinimai ar kita, pareiškėjo nuomone, tyrimui reikšminga informacija.

Už korupcijos prevenciją atsakingi asmenys užtikrina asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą. Gauta informacija nebus skelbiama viešai, perduota pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems asmenims ar tretiesiems asmenims.

INFORMACIJOS APIE PRANEŠIMŲ, SUSIJUSIŲ SU GALIMOMIS KORUPCIJOS APRAIŠKOMIS, PATEIKIMO GALIMYBES ATMINTINĖ